Komitet Redakcyjny
 Rada Programowa
 Bieżące Wydanie
 Archiwum Życia
 Weterynaryjnego
 
 
 
 

Adres Redakcji:
Al. Przyjaciół 1, 
00-565 Warszawa

tel./fax (0 22) 621 09 60 (red.),
tel. kom.  0 602 377 553 (red.).

E-mail: zyciewet@vetpol.org.pl
http://www.vetpol.org.pl

Redaktor naczelny:
tel. (0 22) 593 60 69
E-mail:
antoni_schollenberger@sggw.pl

Redakcja techniczna i korekta:
Tomasz Kuc
Skład i łamanie:  
TEKA
Druk i oprawa: 
ELANDERS


"Życie Weterynaryjne" jest miesięcznikiem wydawanym przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną . Czasopismo zostało założone w 1926 roku. Nakład czasopisma wynosi 13 500 egzemplarzy. Otrzymują je wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. 
"Życie Weterynaryjne" pełni funkcje:
1) czasopisma społeczno-zawodowego lekarzy weterynarii należących do izb lekarsko-weterynaryjnych
2) periodyku naukowo-praktycznego.
   Pierwsza z funkcji jest realizowana przez informowanie o bieżącej działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej oraz izb lekarsko-weterynaryjnych, a także publikacje artykułów na tematy społeczno zawodowe i dotyczące historii weterynarii.
   Charakter naukowo-praktyczny czasopisma wyraża się w publikowaniu prac poglądowych dotyczących medycyny weterynaryjnej, prac kliniczno-kazuistycznych i opracowań na temat leków. Artykuły z tego zakresu są recenzowane.
   Wydawanie czasopisma powierzone jest Komitetowi Redakcyjnemu, którym kieruje Redaktor Naczelny.
   Redaktor Naczelny odpowiada za całokształt działalności redakcyjno-wydawniczej, reprezentowanie czasopisma na zewnątrz, utrzymanie charakteru i poziomu merytorycznego publikacji oraz przestrzeganie limitów finansowych ustalonych w budżecie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
   Rada Programowa "Życia Weterynaryjnego" ocenia okresowo poziom i tematykę publikowanych artykułów.
   Czasopismo jest referowane i indeksowane w Veterinary Bulletin, Index Veterinarius
oraz innych wydawnictwach CAB International.