W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz przy iconpiśmie KILW/0322/01/15 z dnia 19 czerwca 2015 r. przekazał do Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

icon Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 16 czerwca 2015 roku do opinii ENVI w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) (71.55 kB)

z prośbą o uwzględnienie zawartych w powyższym stanowisku tez podczas prac związanych z procedowaniem rozporządzenia w Parlamencie Europejskim.

Załączniki do stanowiska:

Stanowisko wraz z korespondencją w tej sprawie z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Komisją Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego przy icon piśmie z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. KILW/0322/01/15 (139.47 kB) zostało przekazane do Posła Ryszarda Czarneckiego - Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna podjęła stanowisko z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych weterynaryjnych (Druk COM (2014) 558).

icon STANOWISKO (572.51 kB)

icon załącznik do stanowiska (354.21 kB)

icon pismo przewodnie (133.18 kB)

W ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zapisy projektu rozporządzenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż ograniczają możliwość nadzoru nad racjonalnym i celowym stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych, w szczególności produktów o działaniu przeciwbakteryjnym i stoją w jawnej opozycji do konkluzji Rady z dnia 22 czerwca 2012 r. „Skutki oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla sektora medycznego i weterynaryjnego – perspektywa „Jedno zdrowie”.

Zgodnie z załączonym stanowiskiem w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Jacek Łukaszewicz zwrócił się do:

 • Ministra Zdrowia - Bartosza Arłukowicza
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marka Sawickiego
 • Głównego Lekarza Weterynarii - Marka Pirsztuka
 • Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej - Marka Prawdy
 • Dyrektora Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach - Krzysztofa Niemczuka
 • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - Grzegorz Cessaka
 • Posłów do Parlamentu Europejskiego (przedstawicieli RP): członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

z prośbą o podjęcie działań mających w szczególności na celu usunięcie lub zmianę zapisów projektu rozporządzenia umożliwiających:

 • wprowadzenie nowego pojęcia zawodu „detalisty” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, zajmującego się, jako dodatkowy pośrednik, obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi, co skutkować będzie dodatkową marżą handlową i zwiększeniem dla polskiego rolnika ostatecznych kosztów leczenia,
 • wprowadzenie nowego pojęcia zawodu „specjalisty ds. zdrowia zwierząt” o nie sprecyzowanych wymogach wykształcenia, które oprócz zawodu lekarza weterynarii, jako jedynego, odpowiednio wykształconego i do tego przygotowanego będzie miał prawo przepisywać i stosować leki weterynaryjne zwierzętom nie zapewniając uprzednio podstawy tej czynności, czyli postawienia trafnej diagnozy,
 • handel internetowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi,
 • kierowanie reklamy produktów leczniczych weterynaryjnych do ogółu społeczeństwa.

Ponadto w ocenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, zgodnie z zapisami przedmiotowego projektu zawartymi w „Ocenie skutków finansowych regulacji” głównym celem rozporządzenia jest zwiększenie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych oraz zwiększenie zysku sektora farmaceutycznego, co w stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia zwierzęcego, a tym samym dla dobrej marki jej polskiego producenta.

Wspólny komunikat ze spotkania przedstawicieli polskiego samorządu lekarsko-weterynaryjnego z przedstawicielami Stowarzyszenia Niemieckich Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki - Association of German Veterinary Practitioners (BPT), które odbyło się w dniu 12 listopada 2014 r.w Hanowerze

POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIE LEKARZY WETERYNARII

– WIELE WSPÓLNYCH PUNKTÓW

icon Komunikat (966.9 kB)

Niemiecko-polska wymiana poglądów między lekarzami weterynarii podczas Kongresu bpt (bundesverband praktizierender tierärtze) w Hanowerze.

Podczas spotkania członków bpt oraz KILW zostały omówione między innymi następujące tematy: modernizacja badania mięsa oraz kontroli urzędowych, liberalizacja regulacji zawodowych, jak również obecna sytuacja dotycząca ASF w Polsce, i prawo UE w dziedzinie medycyny weterynaryjnej. Spotkanie miało miejsce podczas Kongresu bpt w trakcie targów EuroTier 2014 w Hanowerze, niemal dokładnie 25 lat po upadku muru berlińskiego.

Żywiołowa wymiana poglądów w przyjacielskiej atmosferze ukazała wiele zbieżnych opinii. Dla obu stron jasne jest, że kraje anglosaskie dążą do liberalizacji zawodu lekarza weterynarii poprzez odrzucenie części zapisów w EU Services Directive (Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym) oraz w Professional Qualification Directive (Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE)). Obie strony są zgodne, że obecne wysokie standardy powinny zostać utrzymane. Z tego powodu zostanie przygotowane wspólne stanowisko do przedstawienia na forum FVE.

Niezależnie od merytorycznych wątpliwości dotyczących urzędowego badania mięsa metodą wizualną, oba samorządy podkreślają konieczność szybkiego zintegrowania informacji dotyczących łańcucha żywieniowego. Biorąc pod uwagę prawodawstwo UE w kwestii medycyny weterynaryjnej, obie strony zdecydowanie sprzeciwiają się rozdzieleniu możliwości przepisywania weterynaryjnych produktów leczniczych od ich stosowania przez lekarzy weterynarii. Obie strony odrzucają także możliwość handlu internetowego weterynaryjnymi produktami leczniczymi. Strony są również przekonane, że jedynie lekarz weterynarii powinien posiadać prawo do stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, co pozwoli skutecznie zmierzyć się z problemem lekooporności.

Według prezydenta bpt Hansa-Joachima Gotza, polityczna waga Polski w Unii Europejskiej, a zwłaszcza jako jednego z największych krajów rolniczych w Europie, sprawia, że zgłaszane przez polskich lekarzy weterynarii wnioski i uwagi powinny być traktowane z należytą powagą. Pierwsze spotkanie stanowi podstawę do intensywnego partnerstwa między bpt i KILW. Następne spotkanie planowane jest na wiosnę 2015 w Poznaniu lub Wrocławiu.

Hans-Joachim Götz

bpt-President

Jacek Łukaszewicz

Prezes KILW

Styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Znajdź nas

facebook

Google Plus