Numer
treść (PDF)

Data podjęcia

Tytuł

Załącznik(i)

58/15/VI 29.09.15 w sprawie upoważnienia Prezydium KRL-W do działania w imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
57/15/VI 29.09.15 w sprawie zatwierdzenia informacji dla Rady Ministrów o działalności samorządu lekarsko-weterynaryjnego w 2013 i 2014 roku Informacja dla RM
56/15/VI 29.09.15 w sprawie zmiany uchwały nr 48/2015/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących
55/15/VI 29.09.15 w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych

icon Stanowisko Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 30 września 2015 r. (29.13 kB)

w sprawie poparcia działań Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

icon Pismo do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z dnia 15 października 2015 r. (123.9 kB) dot. dyskusji, która miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 października 2015 r. pomiędzy Prezesem KRL-W Jackiem Łukaszewiczem, a prof. Stanisławem Kowalczykiem w sprawie wykonywanych badań w kierunku gatunkowości mięsa.

KOMUNIKAT NR 16

z dnia 14 października 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ustalili, że w związku z brakiem odpowiedzi ze strony rządowej na postulaty przekazane podczas manifestacji Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i Urzędowych Lekarzy Weterynarii, która odbyła się 6 października 2015r. w Warszawie oraz w związku z faktem, że strona rządowa ignoruje nasze postulaty, dalej gra na zwłokę oraz dezinformuje opinię publiczną, przekazując fałszywy komunikat o podwyżkach w Inspekcji Weterynaryjnej, będących jakoby efektem ustaleń z grupą negocjacyjną, należy przyjąć następujący kalendarz działań:

 • Porozumienie Wielkopolskie złoży doniesienie do CBA, w związku z podejrzeniem działania na szkodę Budżetu Państwa przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poprzez nieokreślenie w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. 2013.388 t.j.) należnych opłat określonych w art. 30, ust. 1, pkt. 1) lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2015.1482 t.j.), wg szacunkowych danych strata Skarbu Państwa wynosi z tego tytułu 40 mln rocznie. Powyższe może rodzić podejrzenie popełnienia czynu prawnie zakazanego, stypizowanego w art. 231 kk. Na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa w dniu 8 października 2015r. – wiceminister Tadeusz Nalewajk, wyjaśniając tę kwestię, stwierdził, że nie wprowadzono tych opłat w związku z brakiem zgody związków producentów. W dniu 21 października 2015 roku o godzinie 12.00, bezpośrednio przed złożeniem doniesienia, odbędzie się konferencja prasowa wyjaśniająca powyższe zagadnienie mediom.

 • Porozumienie Wielkopolskie podjęło decyzję o uruchomieniu procedury zbierania dokumentów w sprawie pozwów grupowych przeciwko Rządowi RP o zapłatę zaległych wynagrodzeń w części uwzględniającej coroczny wzrost inflacji wraz z urzędowymi odsetkami. W najbliższym czasie wszyscy pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą mogli pobrać ze strony internetowej wzór wniosku przystąpienia do pozwu grupowego w związku z notorycznym łamaniem prawa przez Rząd RP, dotyczącego niewypłacenia należnych wynagrodzeń za pracę w latach 2009 – 2015. Wnioski należy wypełnić według załączonego instruktażu i odesłać na adres Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

 • Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego apelują, aby w okresie przedwyborczym prezesi rad okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych przedstawili postulaty naszego protestu lokalnym kandydatom na posłów.

 • Porozumienie Wielkopolskie zwołuje na dzień 7 listopada 2015 r. w godzinach południowych w Warszawie Ogólnopolski Zjazd Powiatowych i Granicznych Lekarzy Weterynarii oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii, aby ustalić sposób podjęcia skutecznego protestu w formie rygorystycznego egzekwowania zapisów prawa np. przepisów dotyczących konieczności prawidłowego oznakowania zwierząt rzeźnych. Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii lub ich zastępców, Granicznych Lekarzy Weterynarii lub ich zastępców oraz przynajmniej po jednym z powiatu – lekarzu wyznaczonym.

Prosimy o przesłanie do dnia 30 października 2015 r. na adres mailowy Przewodniczącego OZZLWIW lek. wet. Bogusława Knaflewskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. imiennego potwierdzenia uczestnictwa w zjeździe. Złożenie deklaracji uczestnictwa ułatwi prawidłowe zaplanowanie zjazdu i jego organizacji. Informację o dokładnym miejscu i godzinach trwania zjazdu podamy w terminie późniejszym, gdyż decyzja o tym jakiej sali i na jaki czas będzie potrzeba uzależniona jest od liczby zdeklarowanych uczestników.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „MedicusVeterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Artykuły dot. konferencji prasowej Posła Sławomira Kłosowskiego, na którą zaproszony został Prezes Rady Opolskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - Marek Wisła:

Radio Opole: Inspektorzy weterynarii protestują. Popiera ich poseł PiS

KOMUNIKAT

Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 października 2015 r. weszła w życie uchwała nr 27/14/VI w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów ustalające opłatę szkolenie praktyczne za na kwotę 32,00 PLN za dzień. Poniżej zamieszczamy pełny tekst uchwały nr 24/14/VI i 27/14/VI oraz projekt przykładowego Porozumienia o odbycie praktyk studenckich.

W dniu 8 października 2015 r. o godz. 15.00 w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu udział wzięli Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacek Łukaszewicz, Wiceprezes KRL-W Józef Białowąs, członkowie KRL-W: Maciej Bachurski, Marek Kubica i Marek Wisła oraz Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej Bogusław Knaflewski.


RETRANSMISJA z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja obradowała według poniższego porządku obrad:

 • Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat:
 • sytuacji finansowo-organizacyjnej Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w świetle postulatów płacowych zgłaszanych do Prezesa Rady Ministrów,
 • stanu prac nad konsolidacją urzędowej kontroli żywności w Polsce.
 • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o podjętej kontroli na temat działań organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności.
 • Czy w Polsce potrzebna jest reforma urzędowej kontroli żywności?
 • Geneza reform urzędowej kontroli jakości – przedstawia Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. o.o.
 • Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności (omówienie struktury i wskazanie stanu obecnego) – przedstawia dr Paweł Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Urzędowa kontrola żywności w Polsce. Problemy, zagrożenia, wyzwania – przedstawia Jacek Leonkiewicz, Prezes Animal By Products - Polski Związek Przetwórców.

KOMUNIKAT

KRAJOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

z dnia 8 października 2015 r.

Informujemy, iż w następstwie dzisiejszego protestu środowiska lekarzy weterynarii na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat, w którym w sposób nierzetelny i specjalnie wprowadzający w błąd przedstawiono fakt podwyższenia opłaty za wydanie paszportu dla zwierząt towarzyszących podróżnym.

Uprzejmie informujemy, że nie było to zgłaszane jako postulat i nie było przedmiotem negocjacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Porozumieniem Wielkopolskim.

Wnioski w sprawie podwyższenia opłaty za wydanie paszportu dla zwierząt towarzyszących podróżnym przedstawiła Panu Ministrowi Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna V kadencji w pismach z lat 2009-2013, a następnie Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna VI kadencji w pismach z dnia 4 września 2014 r. oraz z 9 i 11 lutego 2015r. i było to przedmiotem osobnych negocjacji ostatni raz kilka miesięcy temu.

Kolejny raz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi manipuluje faktami próbuje poróżnić nasze środowisko dla swoich partykularnych interesów, aby zamaskować niechęć lub nieumiejętność rozwiązania problemów podległej mu instytucji, jaką jest Inspekcja Weterynaryjna.

lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

PODZIĘKOWANIA

W imieniu sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego składamy serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i na ulicach Warszawy. Szczególne podziękowania za organizację demonstracji należą się Krajowej i okręgowym izbom lekarsko-weterynaryjnym, bez wsparcia których protest w takiej skali nie mógłby się odbyć. Dziękujemy również zaangażowanym w przeprowadzenie manifestacji związkom zawodowym i powiatowym lekarzom weterynarii.

Manifestacja była wynikiem lekceważenia przez stronę rządową protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii przeciw pogarszającej się sytuacji materialnej i postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju oraz fiaska rozmów między przedstawicielami Porozumienia Wielkopolskiego zrzeszającego środowisko polskich lekarzy weterynarii w ramach protestu, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie dotrzymał przyjętych ustaleń i zobowiązań. Była także wyrazem dezaprobaty środowiska dla dotychczasowego sposobu realizacji słusznych postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.

Masowy udział w manifestacji (blisko 2 tys. lekarzy weterynarii) był wyrazem solidarności i determinacji naszego środowiska oraz poparcia słusznych żądań Porozumienia Wielkopolskiego poprawy poziomu życia pracowników Inspekcji i lekarzy urzędowych.

Nasza walka trwa nadal! Musimy podjąć zdecydowane działania w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej i organizacyjnej!

W wypadku braku woli prowadzenia przez Rząd RP dalszego dialogu informujemy, iż następnym proponowanym krokiem będzie zaostrzenie form protestu.

Bądźmy nieugięci! W jedności siła!

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

KOMUNIKAT NR 15

z dnia 6 października 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Informujemy, iż w następstwie dzisiejszego protestu na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat, który w sposób nierzetelny i specjalnie wprowadzający w błąd odnosi się do następujących faktów:

 • Ministerstwo, jako swoją inicjatywę przedstawia wcześniejszą deklarację Pani Premier Rządu RP Ewy Kopacz o wyasygnowaniu 2 mld PLN dla wszystkich urzędników w Polsce. Ministerstwo zapomniało w komunikacie napisać, iż inspekcja weterynaryjna dostała te pieniądze jak wszystkie inne urzędy w kraju dwa miesiące temu począwszy od 1 stycznia 2016 r. Największe podwyżki dostało województwo podlaskie - 14% , najmniej zachodniopomorskie 5%.
 • Dzisiejszy protest odnosił się do środków finansowych, które wynikają z przepisów prawa i które powinny być wyasygnowane począwszy od 2009 r,
 • W dniu 5 października 2015 r. nie miało miejsca spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Od kwoty 517 mln, którą należy wyasygnować z budżetu państwa na Inspekcję Weterynaryjną należy odjąć kwotę 265,6 mln, która obecnie przeznaczona jest wynagrodzenia w IW.
 • Wzrost wynagrodzeń o 1200 zł. na każdy etat w Inspekcji Weterynaryjnej rozłożona na dwa lata począwszy od 1 stycznia 2016 roku oznaczałoby wyasygnowanie nie 94 mln tylko 86 mln rozłożone na dwa lata, a więc 43 mln rocznie i 15 mln rozłożone na dwa lata dla lekarzy wyznaczonych do czynności urzędowych, a więc 7,5 mln rocznie.

Stwierdzenie, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada i nie może wydatkować środków budżetowych, które mogłyby zostać przeznaczone na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szczebla terenowego Inspekcji Weterynaryjnej jest co najmniej kuriozalne. Nie przeszkodziło to Ministrowi przeprowadzić regulacji plac w podległym sobie ARiMR i podnieść wysokość statystycznego etatu na poziom 8 do 10 tys. złotych. Świadczy to o głębokim relatywizmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w traktowaniu podległych sobie instytucji.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus