KOMUNIKAT DO MEDIÓW

W dniu 6 października 2015 roku o godz. 12.00 pod Urzędem Rady Ministrów w Warszawie odbędzie się manifestacja ok. 2000 z zatrudnionych 6000 pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii.

Manifestacja jest wynikiem lekceważenia przez stronę rządową protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii przeciw pogarszającej się sytuacji materialnej i postępującej pauperyzacji zawodu lekarza weterynarii w naszym kraju oraz fiaska rozmów między przedstawicielami Porozumienia Wielkopolskiego zrzeszającego środowisko polskich lekarzy weterynarii, a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie dotrzymał przyjętych ustaleń i zobowiązań.

Odrzucenie przez stronę rządową przedstawionych postulatów dotyczących wynagrodzeń, doprowadzi w konsekwencji do eskalacji protestu oraz do ogromnych strat w zakresie eksportu produktów zwierzęcych, niewykonania planów badania zwierząt, utraty najwyższego statusu zdrowotnego Polski, jako kraju wolnego od chorób zakaźnych zwierząt, skutkującego zakazem eksportu, w końcu niewykonanie zadań ustawowych oraz strat przedsiębiorców, które nie wynikają ze złej woli protestujących, ale są konsekwencją zaniedbań płacowych oraz niedoszacowania płac w Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wyznaczonych.

W razie niepodjęcia przez stronę rządową konstruktywnych rozmów, następnym krokiem będzie ogłoszenie przez Porozumienie Wielkopolskie strajku polegającego na wstrzymaniu się od pracy wszystkich urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Porozumienie Wielkopolskie wskazuje na fakt krańcowej desperacji w dążeniu do unormowania sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej i zmuszone jest zaprezentować społeczeństwu polskiemu,jakie skutki niesienie ze sobą brak w służbie publicznej lekarzy weterynarii. Oznaczać to będzie między innymi:

 • brak oceny poubojowej zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli higieny przedsiębiorstw produkujących żywność,
 • brak bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • brak zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • brak monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • utratę wielomilionowych dopłat bezpośrednich z tytułu kontroli Cross-Compliance w obszarze A, B i C,
 • brak świadectw zdrowia dla zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • brak weterynaryjnej kontroli granicznej produktów wwożonych do Wspólnoty Europejskiej.

Koszt doposażenia polskich lekarzy weterynarii prawnie należną kwotą wynosi 80 mln PLN rocznie. Należy podkreślić, iż ta niewielka grupa ludzi oddanych swojej pracy postrzeganej jako służba dla Kraju, odpowiedzialna jest za produkcję na eksport rzędu 26 mld PLN rocznie. Warto zauważyć, że sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego wskazali podczas negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi sumę 110 mln PLN rocznie, która powinna trafiać do budżetu państwa z tytułu ustawowych opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, a których nie pobiera się z powodu niewydania przez ministra odpowiednich rozporządzeń. Dzięki nierzetelnemu i nieuczciwemu kreowaniu w ostatnich tygodniach dialogu społecznego przez przedstawicieli Rządu RP poczucie służby uległo gwałtownej dewaluacji, do tego stopnia, iż poszczególne grupy pracowników deklarują rozważanie grupowych rezygnacji z pracy w Inspekcji Weterynaryjnej.

MY POLSCY LEKARZE WETERYNARII I NASI WSPÓŁPRACOWNICY REPREZENTUJĄCY INNE ZAWODY, mamy dość bycia zakładnikami polskiego rolnictwa, mamy dość wmawiania, iż ukryte dotacje rolnictwa w postaci pieniędzy transferowanych do rolników za pośrednictwem programów zwalczania chorób zakaźnych są przychodem pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii. Mamy dość bycia atutem przedwyborczym resortu rolnictwa, chełpiącego się przed rolnikami i producentami, jak bardzo nas spauperyzowano i po raz kolejny upokorzono.

Inspekcja Weterynaryjna odpowiada za zdrowie ludzi i zwierząt sprawując nadzór w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (afrykański pomór świń, bruceloza, gruźlica, BSE i wiele innych), monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz kontroli higieny przedsiębiorstw produkujących żywność, wytwarzania, obrotu, stosowania pasz i pasz leczniczych, jakości zdrowotnej materiału biologicznego, produktów leczniczych weterynaryjnych, przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt, monitorowania obecności substancji niedozwolonych, pozostałości biologicznych, chemicznych, skażeń promieniotwórczych, transportu i obrotu zwierzętami oraz w zakresie utylizacji. Stosowanie przez Inspekcję Weterynaryjną wysokich standardów w nadzorze pozwała na bezpieczny obrót zwierzętami oraz produktami pochodzenia zwierzęcego na terenie kraju, Unii Europejskiej oraz krajów trzecich.

Realizowanie powyższych zadań wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy weterynarii. Żenująco niski poziom wynagrodzeń w stosunku do stawianych wymagań wywołuje frustrację, niezadowolenie i rozgoryczenie wśród pracowników Inspekcji. Ci najmniej zarabiający lekarze weterynarii na początku swojej drogi zawodowej otrzymują wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a ci z 10-letnim stażem pracy niewiele ponad 2300 PLN brutto. Brak satysfakcji finansowej powoduje ucieczkę wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Związana z tym rotacja kadr może negatywnie wpłynąć na realizację bardzo ważnych dla społeczeństwa zadań.

Obiektywną oceną jakości pracy Inspekcji Weterynaryjnej niech będą słowa Ambasadora USA w Warszawie Victora Asha, które zostały upublicznione dzięki portalowi WikiLeaks: Polska, jako największy kraj w regionie z najbardziej rozwiniętymi służbami weterynaryjnymi, jest naturalnym liderem w tworzeniu platformy wymiany informacji dotyczącej zdrowia zwierząt. Polska ma jedną z najlepszych służb weterynaryjnych w UE, jeśli nie na świecie.

Jak wskazała to słusznie Szefowa Służby Cywilnej w piśmie z dnia 22 czerwca 2015 r., iż kierując się troską o zapewnienie zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonania zadań państwa (…) mając świadomość wagi realizowanych przez Państwa obowiązków , (należy podjąć) wspólne działania nad rozwiązaniem tego problemui Główny Lekarz Weterynarii w piśmie z 2 lipca 2015 r. pogarszająca się sytuacja z zatrudnieniem i wynagrodzeniem w Inspekcji Weterynaryjnej może stworzyć realne zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego i epizootycznego w kraju (…) może skutkować obniżeniem możliwości eksportowych Polski w zakresie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Pismo to zawiera również prośbę o uwzględnienie potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej już na etapie prac nad projektem budżetu na 2016 r.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz
Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski
Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki
Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk

icon Stanowisko Rady Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” (67.85 kB) -- udzielenie poparcia dla działań Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Pracowników Weterynarii, podejmowanych w ramach Porozumienia Wielkopolskiego.

KOMUNIKAT NR 14

z dnia 1 października 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Przedstawiamy Państwu plan, według którego przebiegać będzie manifestacja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej i urzędowych lekarzy weterynarii we wtorek
6 października 2015 roku.

 • Autokary z demonstrantami z poszczególnych izb lekarsko-weterynaryjnych podjeżdżają ok. godz. 11.00 na parking koło hali Torwar przy ul. Czerniakowskiej. Jeśli nie będzie wolnych miejsc na ogólnodostępnym parkingu bezpłatnym, należy skorzystać z parkingu płatnego lub miejsc postojowych wyznaczonych przez ochraniającą nas policję.
 • Na miejscu formujemy grupy demonstrantów z poszczególnych autokarów i przemieszczamy się pod Urząd Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, gdzie na chodniku od strony Łazienek tworzymy wspólną grupę.
 • Tam o godz.12.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Urzędu Rady Ministrów, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 • Około godz. 13.30 rozpoczynamy przemarsz pod gmach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej.
 • Około godz. 14.00 rozpoczynamy pikietę. Wyznaczeni delegaci udadzą się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby wręczyć petycje i podjąć ewentualne rozmowy.
 • Około godz. 15.00 kończymy demonstrację i grupami wracamy na parking koło hali Torwar do autokarów.
 • Około godz. 15.30 wyjeżdżamy z Warszawy.

Prosimy uczestników o zabranie ze sobą wyróżniających nas symboli takich jak zielone, jednorazowe fartuchy ochronne oraz czepki, kamizelki odblaskowe z napisem Inspekcja Weterynaryjna, symbole związkowe, a także transparenty, chorągiewki, trąbki i inne.

Przypominamy o całkowitym zakazie spożywania alkoholu przed i w czasie manifestacji.

Jeszcze raz gorąco apelujemy do wszystkich lekarzy weterynarii o liczny udział w manifestacji w celu publicznego wyrażenia swoich żądań i oczekiwań.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

icon ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM (149 kB)

KOMUNIKAT NR 12

z dnia 23 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego na spotkaniu w dniu 23 września 2015 roku podsumowali dotychczasowe rozmowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stwierdzono, że strona rządowa nie wywiązała się ze wcześniejszych obietnic, gdyż nie podjęła dalszych szczegółowych uzgodnień technicznych z Ministrem Finansów, dotyczących sposobu uruchomienia przyobiecanych środków finansowych w roku 2016 na rzecz Inspekcji Weterynaryjnej oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii. Tym samym wcześniejsze zapewnienia Ministra Sawickiego, który deklarował, iż występuje w imieniu Rządu RP nie znalazła potwierdzenia w dalszych działaniach. Rozczarowanie i niezadowolenie środowiska weterynaryjnego dla takich działań resortu rolnictwa zmusza nas do organizacji czynnych form protestu, począwszy od manifestacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii pod Urzędem Rady Ministrów w dniu 6 października. Manifestacja jest wyrazem dezaprobaty środowiska dla dotychczasowych propozycji realizacji słusznych postulatów Porozumienia Wielkopolskiego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Minister podjął próbę rozbicia środowiska weterynaryjnego prezentując założenia do nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, których realizacja nie jest możliwa bez destrukcji sprawnie działającej Inspekcji Weterynaryjnej kosztem pozbawienia dochodów urzędowych lekarzy weterynarii. Propozycja odebrania od 1 stycznia 2016 r. wyznaczeń lekarzom wolnej praktyki w 145 największych rzeźniach w Polsce spotkała się z natychmiastowym sprzeciwem sygnatariuszy Porozumienia. Po odrzuceniu propozycji podpisanej osobiście przez Pana Ministra dalsze propozycje resortu były wyłącznie grą na czas. Wobec kolejnych kontrproduktywnych propozycji ministerstwa prowadzenie dalszych rozmów stało się bezprzedmiotowe. Masowy udział w manifestacji będzie wyrazem determinacji środowiska i aprobaty dla słusznych dążeń do poprawy poziomu życia pracowników Inspekcji i lekarzy urzędowych. Wskazując na pilną potrzebę przeprowadzenia zdecydowanych działań w celu polepszenia naszej sytuacji finansowej należy podkreślić, iż osobom, które nie wezmą czynnego udziału w nadchodzących tygodniach w różnych formach protestu, należy odmówić prawa do kontestowania sytuacji finansowej pracowników Inspekcji Weterynarii oraz lekarzy urzędowych. Dalsza deprecjacja naszego środowiska będzie funkcją naszych zaniechań.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

1. Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

2. Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

3. Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

4. Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Komunikat Nr 11

z dnia 17 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

W dniu 15 września 2015 r. sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego spotkali się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Panią Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdaleną Zasępą, jej Zastępcą Magdaleną Bartosińską, Przedstawicielem Głównego Lekarza Weterynarii dr Jackiem Borutą. Niestety na spotkanie nie przybyli zapowiedziani przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

Na początku spotkania Pani Dyrektor Departamentu zrelacjonowała ustalenia ze spotkania przedstawicieli resortu rolnictwa z przedstawicielami Ministerstwa Finansów, na którym omawiane były propozycje regulacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Resort poinformował, iż w ramach Służby Cywilnej rząd wyasygnował ponad 2 mld PLN na podwyżki, co przekłada się na średnią podwyżkę o 5,5 % (dla pracowników IW w zależności od województwa w przedziale od 5,5% do14 %). Pani Zasępa wskazała, iż resort nie ma wpływu na rozdział środków budżetowych na poziomie wojewodów. Ponadto propozycja Ministra Rolnictwa odtworzenia rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej została odrzucona przez przedstawicieli Ministra Finansów. Nie znalazła również uznania propozycja resortu rolnictwa odzespolenia Inspekcji Weterynaryjnej na poziomie wojewódzkim, czemu sprzeciwili się przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Propozycja zwiększenia przychodów do Skarbu Państwa z tytułu wprowadzenia dodatkowych opłat za czynności urzędowe wykonywane przez lekarzy weterynarii o kwotę ponad 100 mln PLN wg relacji Pani Dyrektor nie stanowi w przekonaniu Ministerstwa Finansów podstawy do zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz urzędowych lekarzy weterynarii w roku 2016. Przedstawiciele strony rządowej przyznali, iż realnie siła nabywcza wynagrodzenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej zmalała o ponad 20 % w latach, gdy pensje były zamrożone. Wskazano, iż pomimo wcześniejszych obietnic Ministra Rolnictwa nie jest on w stanie zapewnić podwyżek na poziomie 1200 PLN miesięcznie od stycznia 2016 r.

Przedstawiciele Porozumienia Wielkopolskiego ponownie podnieśli następujące argumenty:

 • Porozumienie Wielkopolskie wywiązało się z ustaleń poczynionych z Ministrem Sawickim, dostarczając żądane dokumenty pomocne do negocjacji z MF, a tym samym niezrozumiałym jest obecny rozwój sytuacji. Porozumienie w dobrej wierze oczekuje realizacji wcześniejszych zobowiązań rządu tzn. przy zwiększeniu przychodów w roku 2016 z tytułu opłat wzrost płac o średnio 1200 PLN miesięcznie na etat. Na spotkaniu z Ministrem ustalono, iż powyższe zmiany będą się wiązały z nowelizacjami ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Tym samym argument, iż wcześniejsze ustalenia nie są możliwe do realizacji, bo trzeba by było zmienić ustawy, jest nie do przyjęcia.
 • Rażąco niskie płace w IW w skrajnych przypadkach, które stają się regułą nie wystarczają na podstawowe potrzeby bytowe pracowników, którzy przy obecnym poziomie wynagrodzeń często nie mają możliwości założenia rodziny i wychowania potomstwa.
 • Odchodzenie z pracy w IW ze względów ekonomicznych przybiera charakter masowy.
 • W chwili obecnej frustracja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej osiągnęła apogeum, dotychczas protest w poczuciu odpowiedzialności był prowadzony w sposób nie utrudniający pracę przedsiębiorcom oraz bez udziału mediów.
 • Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej przyczyniają się do powstania ok. 26 % PKB z tytułu sprzedaży środków spożywczych w kraju i za granicą nie będąc de facto beneficjentami wzrostu gospodarczego.
 • Kwota 60 mln PLN w skali roku 2016 r. na podwyżki wynagrodzeń jest małym wysiłkiem ze strony budżetu państwa dającym szansę przywrócenia poczucia godności funkcjonariuszy publicznych reprezentujących interes państwa. Potencjalne straty z tytułu protestu i dysfunkcji Inspekcji będą o wiele większe.

Strona rządowa zaproponowała w toku rozmów by na posiedzeniu rządu postulować przede wszystkim o podwyżki dla pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii, na co przedstawiciele Porozumienia się nie zgodzili, podkreślając, iż reprezentują interesy wszystkich grup zawodowych zrzeszonych w Porozumieniu Wielkopolskim.

Dyrektor Zasępa zaproponowała by Minister Rolnictwa przedstawił sprawy podwyżek dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej na posiedzeniu Rządu RP w dniu 22 września 2015 r. w uzgodnionej z Porozumieniem Wielkopolskim formule 600 PLN miesięcznie od stycznia 2016 r. i 600 PLN miesięcznie od stycznia 2017r. oraz zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia za monitoring chorób zakaźnych zwierząt oraz obserwację zwierząt w kierunku wścieklizny w kwotach 7,5 mln w 2016r. i 7,5 mln w 2017r. z zaznaczeniem, iż w sposób rzetelny zostaną przedstawione wszystkie zagrożenia dla kraju związane z zaostrzeniem protestu.

Porozumienie wniosło, aby powyższe ustalenia zostały spisane w formule protokołu uzgodnień. Pani Dyrektor Zasępa poinformowała, iż nie posiada do podpisania takiego dokumentu upoważnienia przełożonych.

Koleżanki i Koledzy nadszedł czas czynnego protestu.

O jego terminie i formie poinformujemy w najbliższym czasie.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

KOMUNIKAT NR 10

z dnia 8 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Dążąc do wyjaśnienia obecnego stanu zaawansowania działań realizowanych w ramach Protestu Porozumienia Wielkopolskiego, przedstawiamy ustalenia, które zostały podjęte w związku ze spotkaniem roboczym z zespołem rządowym Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii i GIW, które odbyło się 2 września 2015 r.

Mając na uwadze ustalenia z dnia poprzedniego Przedstawiciele Porozumienia przekazali podczas spotkania katalog czynności urzędowych wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną, za które nie określono wysokości opłat pomimo delegacji dla Ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia opłaty, zawartej w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej lub też czynności nie wymienionych w art. 30 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej a wymienionych w rozporządzeniu (WE) Nr 882/2004. Opierając się na oficjalnych danych uzyskanych z rocznych sprawozdań RRW, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej czy stron organizacji pozarządowych zidentyfikowano łącznie katalog 28 czynności, w odniesieniu do 17 oszacowano kwotę ewentualnego przychodu do Budżetu Państwa z tytułu opłat, w zakresie 11 czynności nie ustalono wysokości tych przychodów ze względu na brak danych źródłowych. Opierając się na informacji przekazanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłaty za czynności nie wyszczególnione w art. 30 ustawy mogą być wprowadzone do porządku prawnego w ramach ustawy w tzw. pakiecie okołobudżetowym. Czynności związane z nadzorem IW, którym nie towarzyszą opłaty to m.in.: nadzór nad działalnością polegającą na prowadzeniu obrotu zwierzętami, pośrednictwa w obrocie i skupie zwierząt; nadzór nad podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt; nadzór nad podmiotami sektora akwakultury; nadzór nad pozyskiwaniem i przechowywaniem mleka surowego w gospodarstwie. Kalkulacje oparte na sprawdzonych i rzetelnych danych dały łącznie kwotę 105 mln pln dodatkowych wpływów. Strona rządowa przedstawiła własną kalkulację, której kwota dodatkowego wpływu wyniosła 115 mln pln, opierając się m.in. na opłatach hodowców bydła za wykonany monitoring – 2 pln od sztuki.

Celem podniesienia kwoty wynagrodzenia o 1000 zł na każdy etat w Inspekcji Weterynaryjnej oraz podwyższenia opłat i wynagrodzeń za badania monitoringowe chorób zakaźnych i obserwacje zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny w przyszłorocznym budżecie należy wygospodarować kwotę rzędu 80 mln pln, co realizowała zarówno propozycja resortu jak i Porozumienia Wielkopolskiego, nota bene tożsama w większości punktów z propozycją resortu rolnictwa.

Dodatkowo w toku dyskusji podkreślono, z czym zgodził się Minister, że dzięki pracy Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii wyznaczonych do wykonywania czynności urzędowych Budżet Państwa zaoszczędza rocznie 45 mln pln, co wynika z ustanowienia urzędowej wolności kraju od gruźlicy, brucelozy bydła oraz enzootycznej białaczki bydła i skutecznego programu zwalczania Choroby Aujeszky’ego u świń.

Inspekcja Weterynaryjna będąca autorem rozwoju polskiego rolnictwa tak w kwestii statusu epizootycznego, jak i rozwoju sektora eksportu rolnego – nie jest beneficjentem tego sukcesu.

Minister Rolnictwa obiecał, że przedstawi wymienione powyżej uzgodnienia w Ministerstwie Finansów, jak również wstępnie zaakceptował proponowane kwoty podwyżek dla lekarzy weterynarii urzędowych i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji o wiążących ustaleniach w zakresie narzędzi prawnych finansowania uzgodnionych podwyżek. Porozumienie Wielkopolskie prowadzi przez cały czas protestu działania, które mają doprowadzić do realizacji czerwcowych uchwał podjętych w Wolsztynie.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;

Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

KOMUNIKAT NR 9

z dnia 1 września 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

W dniu 1 września 2015 r. odbyło się drugie spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Markiem Sawickim, przedstawicielami Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. Obie strony przedstawiły własne propozycje pozyskania środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników IW i urzędowych lekarzy weterynarii. W toku dyskusji nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk.

Ponieważ negocjacje wkroczyły w fazę uzgodnień szczegółowych, które wymagają dodatkowych spotkań w grupach roboczych, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego zdecydowali o przełożeniu terminu ogólnopolskiego zjazdu lekarzy weterynarii planowanego na dzień 5 września 2015r. – do czasu uzyskania ostatecznej propozycji ze strony rządowej. W przypadku, gdyby okazała się ona niekorzystna dla naszego środowiska, podany zostanie nowy termin Zjazdu.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy tak licznie zadeklarowali uczestnictwo w tym spotkaniu. Wasze wsparcie może się okazać nadal konieczne.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz;
Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski;
Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki;
Przewodniczący SK NSZZ Solidarność Prac. Wet. dr wet. Lech Rybarczyk.

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus