KOMUNIKAT NR 7

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zrealizował podjętych na spotkaniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. zobowiązań dotyczących przedstawienia propozycji regulacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej w wyznaczonym przez siebie terminie.

Wobec powyższego Porozumienie Wielkopolskie na spotkaniu w dniu 20 sierpnia 2015 r. stwierdza brak woli strony rządowej do konstruktywnych rozmów ze środowiskiem weterynaryjnym na temat konkretnych rozwiązań dotyczących likwidacji skutków wieloletnich zaniedbań w wynagradzaniu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Mimo uznania przez Pana Ministra zasadności naszych roszczeń, w projekcie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia aktualnie procedowanym w Sejmie strona rządowa po raz kolejny nakłada na Inspekcję Weterynaryjną nowe zadania, nie planując żadnych dodatkowych środków na wynagrodzenia.

Mając powyższe na uwadze sygnatariusze Porozumienia podjęli decyzję o zaostrzeniu protestu od dnia 31 sierpnia 2015 r.

Apelujemy więc do wszystkich pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz lekarzy wyznaczonych o rygorystyczne egzekwowanie czynności urzędowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Porozumienie Wielkopolskie jednoznacznie stwierdza, że niemożliwe do akceptacji będą ewentualne propozycje podwyżek płac pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, które zostałyby przeprowadzone kosztem obniżenia dochodów lub utraty miejsc pracy lekarzy wyznaczonych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 5 września 2015 planujemy spotkanie w Warszawie powiatowych lekarzy weterynarii, granicznych lekarzy weterynarii i urzędowych lekarzy weterynarii z całej Polski celem ustalenia dalszych działań mających na celu zaostrzenie form protestu.

Podpisy:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników Wet. dr Lech Rybarczyk

icon Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusza Nalewajka z dnia 6 sierpnia 2015 r. (395.16 kB) z prośbą o przesłanie uzasadnienia uchwał:

 • icon 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. (34.36 kB) w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów
 • icon 27/2014/VI z dnia 15 lipca 2014 r. (28.93 kB) w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2014/VI z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za szkolenie praktyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych i szkolenie praktyczne studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej w zakresie wynikającym z programu studiów;

oraz ocenę dotychczasowego funkcjonowania i zasadności dalszego obowiązywania w obecnym brzmieniu art. 12 ust. 3 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, a także o wyrażenie opinii, czy kwestie odpłatności za szkolenia, o których mowa w art. 13 ust. 1 w/w ustawy, i wysokości tej odpłatności nie powinny być pozostawione do uzgodnienia pomiędzy zainteresowaną uczelnią, a podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt w oparciu o zasadę swobody umów.

icon Pismo Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2015 r. do Głównego Lekarza Weterynarii (71.15 kB) z prośbą o udostępnienie następujących informacji:

 • ilości sztuk bydła zbadanego w kierunku gruźlicy w 2014 r. oraz wysokości wynagrodzenia wypłaconego urzędowym lekarzom weterynarii za wykonanie powyższych badań;
 • ilości sztuk bydła zbadanego w kierunku białaczki i brucelozy w 2014 r. oraz wysokości wynagrodzenia wypłaconego urzędowym lekarzom weterynarii za pobranie prób krwi do powyższych badań;
 • lości sztuk trzody chlewnej zbadanych w kierunku choroby Aujeszkyego oraz wysokości wynagrodzenia wypłaconego urzędowym lekarzom weterynarii za pobranie prób krwi do powyższych badań.

icon Pismo Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (112.04 kB) do Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie sytuacji płacowej pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. 

 

 

Czytaj również: icon Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka z dnia 2 lipca br. do Szefa Służby Cywilnej Claudii Torres - Bartyzel (193.57 kB)

KOMUNIKAT NR 5

Z DNIA 6 SIERPNIA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

W dniu 5 sierpnia 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie sygnatariuszy Porozumienia Wielkopolskiego z ministrem Markiem Sawickim. W spotkaniu wzięły udział dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Magdalena Zasępa i jej zastępca Magdalena Bartosińska oraz Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk. Minister Marek Sawicki powitał zebranych i przeprosił za zwłokę w zwołaniu spotkania, która wynikała z jego napiętego kalendarza ministerialnego. Pan Minister odniósł się ze zrozumieniem do podłoża protestu pracowników Inspekcji Weterynaryjnej choć zwrócił również uwagę, że zamrożenie płac objęło całą sferę budżetową. Przyznał jednak, że sprawnie funkcjonująca Inspekcja Weterynaryjna jest źródłem szybkiego rozwoju polskiego rolnictwa i jego sukcesów w produkcji i eksporcie żywności. Marek Sawicki zapoznał się z wszystkimi postulatami środowiska weterynaryjnego zgłoszonymi przez Porozumienie Wielkopolskie. W trakcie 1,5 godzinnej dyskusji wyjaśniono istotę postulatów oraz przedstawiono ich uzasadnienie.

Minister nie negował potrzeby podniesienia wynagrodzeń w Inspekcji, ale jednocześnie poinformował, że zwracając się z taką propozycją do Ministra Finansów musi wskazać możliwe źródła ich finansowania. Marek Sawicki oczekuje również pewnych propozycji od środowiska lekarzy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej co do możliwości reorganizacji nadzoru, której efektem mogłyby być dodatkowe środki finansowe. Zdaniem Ministra należy dziś zastanowić się nad możliwością powrotu do kont dochodów własnych, bo one pozostawiały PLW pewną swobodę w dofinansowaniu niektórych zadań.

Minister zobowiązał się do przedstawienia propozycji resortu dotyczącej możliwej wysokości waloryzacji wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmian stawek w cenniku urzędowym na następnym spotkaniu, które odbędzie się za dwa tygodnie. Ustalono, że propozycje te zostaną przesłane na kilka dni przed spotkaniem sygnatariuszom Porozumienia Wielkopolskiego, pozwalając się nam z nimi zapoznać i podjąć konstruktywną dyskusję.

Porozumienie Wielkopolskie zawiesza więc eskalację protestu Porozumienia Wielkopolskiego na kolejne 2 tygodnie tj. do momentu przedstawienia konkretnych propozycji resortu, które mogłyby być podstawą do konstruktywnej dyskusji i realizacji przyjętych postulatów.

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

icon Pismo Porozumienia Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2015 r. do Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz w sprawie braku reakcji strony rządowej na przesłane postulaty środowiska lekarsko-weterynaryjnego dotyczące sytuacji płacowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz konkretnej propozycji spotkania. (421.61 kB)

Zawarte w piśmie postulaty:

 • Podwyższenie wysokości statystycznego etatu w Inspekcji Weterynaryjnej do 8000,00 zł brutto, co umożliwi:
 • zagwarantowanie wysokości wynagrodzenia lekarza weterynarii pracującego w Inspekcji Weterynaryjnej z co najmniej 5 letnim stażem pracy na poziomie 200% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
 • zagwarantowanie ścieżki awansu finansowego, co zapobiegłoby stałemu odchodzeniu z Inspekcji Weterynaryjnej doświadczonej kadry
 • adekwatne podniesienie płac pozostałych pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Jednorazowa wypłata świadczeń zaległych z tytułu niewypłaconych zwaloryzowanych wynagrodzeń za lata 2009-2015 z kapitalizacją kwoty głównej na koniec każdego roku, ze skutkiem dla pracowników na dzień 1 stycznia każdego roku w okresie, którego dotyczą roszczenia odszkodowawcze.
 • Zawarcie w odniesieniu do postulatów nr 1 i 2 ponadzakładowego układu zbiorowego opartego na konstruktywnych, uwzględniających uzasadnione roszczenia pracowników Inspekcji Weterynaryjnej propozycjach
 • Wprowadzenie zmian w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii zgodnych z załączonym projektem.
 • Wprowadzenie zmian ust. 3 art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej poprzez nadanie mu brzmienia:

3. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje po zawarciu przez powiatowego lekarza weterynarii umowy z osobami fizycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w ramach działalności wykonywanej przez nie osobiście lub w ramach jednoosobowej pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w przedmiocie badań i analiz związanych z jakością żywności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi tej działalności albo podmiotem prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt

- określającej zakres, terminy i miejsce wykonywania tych czynności, wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie oraz termin płatności oraz dodatkowo imię i nazwisko wyznaczonego lekarza weterynarii świadczącego usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Załączniki do pisma:

KOMUNIKAT NR 4

Z DNIA 30 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE

Porozumienie Wielkopolskie informuje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeniósł wyznaczony wcześniej termin spotkania z dnia 29.07.2015r. na 05.08.2015r. na godz. 14:00 w siedzibie ministerstwa. Niezwłocznie po spotkaniu opublikujemy komunikat o treści i rezultatach rozmów.

Ponieważ od rezultatów spotkania uzależniamy sposób rozwoju akcji protestacyjnej, prosimy o wstrzymanie się od podejmowania działań wykraczających poza oflagowanie budynków i informacji o podjętej akcji protestacyjnej.

Informujemy również, że poparcie dla naszej wspólnej akcji wyrazili pracownicy: WIW i ZHW w Krakowie, Białymstoku, GrIW w Koroszczynie, PIW w: Nowym Tomyślu, Łasku, Sejnach, Trzebnicy, Siedlcach, Wołowie, Stalowej Woli, Nowym Dworze Gdańskim, Będzinie, Malborku, Żaganiu, Siemiatyczach, Częstochowie, Kwidzyniu, Łomży, Limanowej, Zgierzu, Ząbkowicach Śląskich, Szamotułach, Nowej Soli, Górze, Świdnicy, Lesku, Strzyżowie, Przeworsku, Lubaniu, Krośnie Odrzańskim, Nowym Targu, Wschowie z/s w Sławie (86,9 % poparcia PIW).

Czekamy na poparcie pozostałych Inspektoratów. Listę podamy w następnym komunikacie.

Porozumienie Wielkopolskie przypomina, iż posiada konto na portalu Facebook. Użytkownicy portalu Facebook mogą odnaleźć dostęp do konta Porozumienie Wielkopolskie poprzez wpisanie do wyszukiwarki jego nazwy. Natomiast dla osób nie posiadających konta na portalu Facebook dostęp do informacji zamieszczonych poprzez Porozumienie Wielkopolskie jest możliwy za pomocą linka:https://www.facebook.com/pages/Porozumienie-Wielkopolskie/1602036866711954?fref=ts

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

KOMUNIKAT

Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Techniczną pt.

„Biosecurity w zrównoważonej produkcji intensywnej trzody chlewnej i drobiu inwestycja o najwyższej stopie zwrotu!”

icon PROGRAM KONFERENCJI (2.23 MB)

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniu 4 września 2015 r. w Kampusie SGGW przy ulicy Nowoursynowskiej 159 w Budynku nr 32 (zielonym).

Więcej informacji na stronie http://prohealthproject.pl

KOMUNIKAT NR 3

Z DNIA 27 LIPCA 2015 R.

POROZUMIENIE WIELKOPOLSKIE


 • W dniu 23 lipca 2015 roku, dzięki uprzejmości Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka, sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu roboczym z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii. Spotkanie miało zapoznać lekarzy wojewódzkich z genezą powstania Porozumienia Wielkopolskiego, postulatami jakie wypracowało Porozumienie oraz proponowanymi formami nacisku na rządzących. Główny Lekarz Weterynarii przedstawił pismo jakie wystosował do Pani Minister Bartyzel, oraz sygnały które odbiera w związku z problemami pracowników kierowanej przez siebie Inspekcji. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii odnieśli się ze zrozumieniem do problemów jakie stały u podłoża protestu i przypomnieli o permanentnym braku środków w budżecie na dodatki stażowe, odprawy czy nagrody jubileuszowe co wywołuje frustrację pracowników i dyskomfort u Powiatowych Lekarzy Powiatowych - kierowników jednostek. Sygnatariusze Porozumienia Wielkopolskiego przedstawili Wojewódzkim Lekarzom Weterynarii ostatnie dane o poparciu kolegów dla akcji protestacyjnej w skali kraju, które obecnie wynosi ponad 80% inspektoratów. Uzgodniono, że daje to solidny mandat do dalszych działań.
 • W godzinach popołudniowych odbyło się robocze spotkanie Porozumienia Wielkopolskiego w siedzibie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przy Al. Przyjaciół, gdzie zaplanowano kolejne etapy protestu oraz doprecyzowano postulaty, aby dotyczyły wszystkich lekarzy, pracowników inspekcji i obejmowały problemy całego zawodu. Tylko skonsolidowana akcja wszystkich środowisk w naszym zawodzie może przynieść oczekiwany sukces. Opracowano również strategię spotkania z Ministrem Markiem Sawickim.
 • W dniu 29 lipca 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się spotkanie przedstawicieli Porozumienia Wielkopolskiego z Ministrem Markiem Sawickim. Będzie ono dotyczyło aktualnej sytuacji w Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to niepowtarzalna okazja przekazania szefowi resortu narosłych od lat problemów wokół sprawnego funkcjonowania Inspekcji i realizacji nałożonych na nią ustawowo zadań.

Następny komunikat ukaże się natychmiast po spotkaniu z Ministrem.

W imieniu Porozumienia Wielkopolskiego:

Prezes KRL-W lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Przewodniczący OZZLWIW lek. wet. Bogusław Knaflewski

Prezes OSLWWP „Medicus Veterinarius” lek. wet. Jacek Sośnicki

Przewodniczący SK NSZZ „Solidarność” Pracowników. Wet. dr Lech Rybarczyk

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Znajdź nas

facebook

Google Plus