Poniżej prezentujemy uwagi zgłoszone do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
Zamieszczamy także otrzymaną odpowiedź.

uwagi KILW

odp. MRiRW

W dniu 12.07.2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy na temat projektu „rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”. W spotkaniu ze strony rządu wzięli udział wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski oraz Magdalena Bartosińska zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej, Tomasz Górski Wiceprezes KRLW oraz Wiesław Łada członek KRLW. 

Podczas spotkania przedstawiciele Samorządu negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia i poinformowali, że w obecnej formie jest nie do przyjęcia dla lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. Na wniosek strony rządowej w najbliższym czasie zostaną opracowane i dostarczone do MRiRW uwagi  Porozumienia Warszawskiego na temat rozporządzenia. Jednocześnie pragniemy  podkreślić, że oczekiwania wyznaczonych lekarzy weterynarii są bardzo dobrze znane stronie rządowej, gdyż były wielokrotnie wyrażane w pismach kierowanych do MRiRW.

W dalszych negocjacjach będziemy kierować się zasadą, że żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku procedowanej nowelizacji rozporządzenia o wynagrodzeniach. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niedopuszczalne jest zwłaszcza obniżanie niektórych stawek. Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku.

W najbliższy poniedziałek spotkają się w tej sprawie sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego, aby uzgodnić wspólne stanowisko i zaplanować dalsze posunięcia. Liczymy, że zaplanowane kolejne negocjacje z MRiRW w tej sprawie przyniosą rozwiązania w postaci uwzględnienia zgłaszanych przez nas szczegółowych uwag do projektu rozporządzenia. Jeżeli tak się nie stanie będziemy informować o podjęciu bardziej stanowczych działań oczekiwanych przez nasze środowisko.

komunikat 

 

 

5 lipca 2022 roku w siedzibie PTNW na terenie kampusu SGGW w Warszawie Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wziął udział w posiedzeniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Podczas posiedzenia M. Mastalerek przedstawił działania Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zmierzające do stworzenia Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Każdy lekarz weterynarii po ukończeniu certyfikowanego szkolenia będzie uprawniony do przystąpienia do wewnątrzkorporacyjnego egzaminu, a po jego pozytywnym zdaniu otrzyma wydany przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną certyfikat i będzie mógł używać stosownego tytułu. Prezes KRLW zrelacjonował także obecną sytuacją związaną ze zmianami ustawowymi dotyczącymi funkcjonowania Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

Na zdjęciu: prof. Jan Twardoń Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

Podczas czerwcowego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego FVE (Europejska Federacja Lekarzy Weterynarii) w Londynie zostali zaproszeni czterej lekarze weterynarii z Ukrainy, którzy opowiadali o realiach życia i pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego. Wizyta dwojga z nich została zorganizowana przez Krajową Izbę Lekarską – Weterynaryjną.  

Na ręce uczestników posiedzenia zostały przesłane podziękowania za możliwość wzięcia udziału w spotkaniu. - Drodzy uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego FVE w Londynie, Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie na to ważne wydarzenie. Wierzcie nam, widzimy i doceniamy wsparcie całej społeczności europejskiej, ratującej prawo do życia nie tylko ludzi, ale także zwierząt – napisali Andrii Klietsov i Nataliia Klietsov z “Society of Veterinary Business Owners”.

Poniżej link do strony prezentującej realia pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego.

http://uacbbc.org/en/publications/histories

W nawiązaniu do opublikowanego w czerwcowym "Życiu Weterynaryjnym" artykułu "Kara pieniężna za brak połączenia kasy online z terminalem płatniczym" autorstwa M. Szymankiewicza przedstawiamy sprostowanie autora.  

 

sprostowanie 

W dniach 16-18 czerwca 2022 w Londynie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, w którym wzięła udział delegacja Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie: Marek Mastalerek Prezes KRLW, Marek Kubica Wiceprezes KRLW, Jacek Łukaszewicz Sekretarz KRLW, prof. Stanisław Winiarczyk Wiceprezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii, prof. Krzysztof Anusz oraz Piotr Kwieciński Prezydent Europejskiej Federacji Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki (UEVP).

Podczas posiedzenia polska delegacja złożyła wniosek o opracowanie przez FVE rekomendacji minimalnych wymogów zakresu kontroli gospodarstwa wykonywanych przez lekarza weterynarii opiekującego się stadem na mocy Rozporządzenia PE i Rady w sprawie AHL. Przypomnijmy, że z unijnych przepisów wynika, iż każdy kraj członkowski ma obowiązek ustanowienia instytucji lekarza weterynarii opiekującego się stadem, którego prewencyjne wizyty kończą się wydawaniem zaleceń dla hodowców zwierząt gospodarskich. Polska jest jednym z ostatnich krajów UE, który jeszcze nie wdrożył tych przepisów.

Podczas wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego FVE Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marek Mastalerek przedstawił działania jakie polski Samorząd podjął  od momentu agresji Rosji na Ukrainę w celu udzielenia pomocy ukraińskim lekarzom weterynarii i ich rodzinom. Podkreślił, że tuż po wybuchu wojny KRL-W powołała swoich koordynatorów ds. pomocy w osobach: prof. Ałły Vyniarskieją po stronie ukraińskiej oraz lek. wet. Zbigniewa Wróblewskiego po stronie polskiej, których zadaniem jest identyfikowanie głównych potrzeb ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin oraz koordynacja pomocy KIL-W po obu stronach granicy. Na apel Prezesa KRLW odpowiedziało ponad 130 polskich lekarzy weterynarii, którzy wyrazili chęć przyjęcia ukraińskich lekarzy weterynarii i ich rodzin. Członkowie naszego Samorządu  aktywnie włączyli się również w akcję bezpłatnego szczepienia i znakowania zwierząt towarzyszących, które wraz z uchodźcami przekraczały ukraińsko-polską granicę. KILW zdecydowała się także zakupić z własnych środków mikrobus, za pomocą którego dostarczane są na Ukrainę produkty i karmy dla zwierząt, a z powrotem transportowani są ewentualni uchodźcy do Polski. Na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego FVE zostali zaproszeni czterej lekarze weterynarii z Ukrainy, którzy opowiadali o realiach życia i pracy ukraińskich lekarzy weterynarii w warunkach konfliktu zbrojnego. Wizyta dwojga z nich została zorganizowana przez Krajową Izbę Lekarską – Weterynaryjną.   

 

Ostatnim etapem naszej pomocy, moim zdaniem najtrudniejszym, będzie pomoc w odbudowie praktyk weterynaryjnych na Ukrainie po wojnie. Drodzy przyjaciele z Ukrainy życzę Wam odwagi i siły. Obiecuję, że tak jak dotychczas nie zostawimy Was w potrzebie – podsumował podczas swojego wystąpienia w Londynie Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.   

nekrolog J. Prandota

22 czerwca 2022 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, na którym przyjęta została uchwała „w sprawie powołania Samorządowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii”.  Centrum zostaje powołane w celu zapewniania należytego poziomu merytorycznego oraz nadzoru nad przeprowadzaniem certyfikowanych szkoleń lekarzy weterynarii w obszarze nauk klinicznych. – Z jednej strony to realizacji uchwały styczniowego Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, a z drugiej nasza odpowiedź na wyrażane wielokrotnie przez środowiska lekarzy weterynarii zapotrzebowanie na ciągłe doskonalenia swoich umiejętności i wiedzy w obszarze nauk klinicznych – mówi Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Nad merytoryką prac Centrum będzie czuwać Rada Programowa do których podstawowych zadań będzie należeć m.in.:

  • powołanie krajowych konsultantów w poszczególnych dziedzinach;
  • ustalenie programów kształcenia, których projekty przedstawiają konsultanci krajowi;
  • określenie wymagań wobec podmiotów przeprowadzających certyfikowane szkolenia;

Rada Programowa powoła także 3 osobowych zespołów egzaminacyjnych oraz będzie dbała o jakość kształcenia poprzez powołanie zespołów wizytacyjnych.

- Kształcenie certyfikacyjne będzie trwało co najmniej 2 semestry. Oprócz teorii, część praktyczna musi wynosić co najmniej 50 % czasu szkolenia. W ten sposób zagwarantujemy wysoką jakość samorządowych certyfikatów – przekonuje Marek Mastalerek Prezes KRLW.

Szkolenia mogą prowadzić, po uprzedniej akceptacji przez Radę Programową:

  • jednostki kształcące na kierunku weterynaria,
  • organizacje zawodowe lekarzy weterynarii
  • zakłady lecznicze dla zwierząt.

Szczegółowe zasady przeprowadzania szkolenia będą ustalane w porozumieniu zawieranym pomiędzy organizatorem szkolenia a Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną. Ich integralną część będzie stanowił ustalony przez Radę Programową program kształcenia.  

Po ukończeniu certyfikowanego szkolenia lekarz weterynarii będzie uprawniony do przystąpienia do wewnątrzkorporacyjnego egzaminu przeprowadzanego przez zespół egzaminacyjny powołany przez Radę Programową, a po jego pozytywnym zdaniu otrzyma wydany przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną certyfikat i będzie mógł używać stosownego tytułu.

Lista dziedzin klinicznych, z których można otrzymać certyfikat stanowi załącznik do uchwały powołującej Samorządowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii.

uchwała

załącznik-wykaz dziedzin klinicznych

 

Ukrainian Pet Association Worldwide przesłało na ręce Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Marka Mastalerka podziękowania za zaangażowanie w pomoc humanitarną lekarzom weterynarii i leczonym przez nich zwierzętom na terenie Ukrainy.

pismo UPAW

W siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się 22 czerwca kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zaufania Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym nowo wybrane władze Naczelnej Izby Lekarskiej, a także członkowie Komisji Zawodów Zaufania Publicznego przy Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie prowadziła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, sekretarz Porozumienia.

Zebrani nawiązując do poprzednich propozycji, ustalili, że w dniach 24-25 września 2022 odbędą się Ogólnopolskie Otwarte Dni Zawodów Zaufania Publicznego w Warszawie. Zaproponowano połączenie tych obchodów z innym, masowym wydarzeniem. Konkretne ustalenia zostaną przedstawione na spotkaniu 12 lipca br. Zebrani zobowiązali się do zgromadzenia stosownych informacji o możliwych szczegółach organizacyjnych.

Podczas spotkania Porozumienia przedyskutowano również kwestie istotne dla wszystkich osób wykonujących zawody zaufania publicznego – wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów, celem urealnienia stawek zwrotu kosztów. Zgodnie przyjęto zaproponowany przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów.  

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polskiej Izby Urbanistów, Izba Architektów RP, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Rada Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Żródło: https://www.adwokatura.pl/ 

 

Marzec 2023
P W Ś C Pt S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas

facebook